24*7 NOODGEVAL

Hervormde wet op mede-eigendom

Het beheer van gemeenschappelijke delen in gebouwen met meerdere eigenaars verloopt niet altijd van een leien dakje. Daarom onderging de regelgeving begin 2019 een aantal wijzigingen. We zetten de belangrijkste op een rijtje.

Sneller beslissen bij belangrijke werken

De hervormde wet maakt het mogelijk vlotter te beslissen over belangrijke werken. Beslissingen over werken in de gemene delen (vb gevelwerken) hebben nog maar een 2/3 meerderheid nodig; wettelijk verplichte werken (vb brandveiligheid) 50% +1 meerderheid; andere beslissingen (vb appartementen samenvoegen) vragen nog steeds een 4/5 meerderheid.

Wanneer de afbraak of heropbouw van oude appartementen voordeliger is dan renovatie, moeten de eigenaars niet meer unaniem akkoord gaan. Een 4/5 meerderheid volstaat op voorwaarde dat de afbraak nodig is omwille van de veiligheid of hygiëne in het gebouw of wanneer de kostprijs van de renovatie buitensporig is (oordeel door Vrederechter).

Flexibele statuten tijdens de bouwfase

In de toekomst zal de projectontwikkelaar de bevoegdheid hebben om tot de voorlopige oplevering noodzakelijk geworden veranderingen door te voeren, op voorwaarde dat de wijziging niet raakt aan de privédelen van het project en voor de eigenaars geen extra kosten meebrengt.

Niet noodzakelijk alle eigenaars beslissen

Bij grote projecten moeten soms beslissingen worden genomen die slechts invloed hebben op enkele eigenaars. De hervormde wet maakt deelverenigingen binnen een gebouw mogelijk.

Wie betaalt, beslist

Mede-eigenaars die de kosten betalen, beslissen. Het aantal stemmen is afhankelijk van de bijdrage in de kosten.

Verplicht Reservefonds

De mede-eigenaars van elk gebouw zijn verplicht onder bepaalde voorwaarden om een reserve op te bouwen voor de uitvoering van noodzakelijke werken ten gevolge van slijtage.

Meer zaken kunnen met een huishoudelijk reglement geregeld worden, zoals de periode waarin de algemene vergadering samenkomt, de manier van bijeenroeping, de werkwijze, de bevoegdheden; de benoeming van de syndicus, zijn bevoegdheden, de duur van zijn mandaat en de regels over een hernieuwing of opzegging van zijn mandaat.

Duidelijke tarieven van de syndicus

In het aanstellingscontract van de syndicus moet hij

  • de medeeigenaars informeren over zijn tarieven;
  • oplijsten welke prestaties in de maandelijkse forfait zijn inbegrepen;
  • oplijsten welke  bijkomende prestaties hij eventueel extra zal aanrekenen en tegen welk tarief.
  • Prestaties die niet zijn opgenomen in de overeenkomst, kan de syndicus niet aanrekenen tenzij de Algemene Vergadering van de Vereniging van Medeeigenaars anders beslist.

De verhuurder moet de huurder informeren over beslissingen van de Algemene Vergadering.

De syndicus kan op eigen initiatief achterstal invorderen wanneer een mede-eigenaar zijn bijdrage niet betaalt of weigert bij te dragen in het Reservefonds.

Noodprocedure bij volledige blokkering

Als elke beslissing binnen de Vereniging van Mede-eigenaars onmogelijk is geworden door vertroebelde relaties, zal de vrederechter een voorlopige bewindvoerder kunnen aanstellen die beslist in plaats van AV en syndicus.

Bron: De Syndic, 15 november 2018

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Andrew Jervis

Andrew Jervis, oprichter van Aservis, brengt meer dan 20 jaar technische expertise naar de verwarmingsbranche.